เทคโนโลยี

เทคโนโลยี หรือ เทคนิควิทยา ( Technology) มีที่มาจากภาษากรีกโบราณ หมายถึง บรรดาเทคนิควิธี, ทักษะ, วิธีการ หรือ กรรมวิธี ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์และการให้บริการ หรือเพื่อนำไปใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง เทคโนโลยีอาจเป็นได้ทั้งความรู้ด้านเทคนิควิธี วิธีการทำงาน หรือวิธีการทำหรือประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ และยังรวมถึงการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือหรือเครื่องจักรของบุคคลทั่ว ๆ ไปโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีเข้าใจถึงหลักการทำงานของมันอีกด้วย
คำว่า “เทคโนโลยี” ในความหมายอย่างกว้าง หมายถึงการนำความรู้ทางธรรมชาติวิทยาและต่อเนื่องมาถึงวิทยาศาสตร์ มาเป็นวิธีการปฏิบัติและประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ อันก่อให้เกิดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร แม้กระทั่งองค์ความรู้นามธรรมเช่น ระบบหรือกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้การดำรงชีวิตของมนุษย์ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น
ลกษณะของเทคโนโลยี

เครดิตฟรี

สามารถจำแนกออกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ

 1. เทคโนโลยีในลักษณะของกระบวนการ ( process) เป็นการใช้อย่างเป็นระบบของวิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือ
  ความรู้ต่างๆที่ได้รวบรวมไว้ เพื่อนำไปสู่ผลในทางปฏิบัติ โดยเชื่อว่าเป็นกระบวนการที่เชื่อถือได้และนำไปสู่การแก้ปัญหาต่าง ๆ
 2. เทคโนโลยีในลักษณะของผลผลิต (product) หมายถึง วัสดุและอุปกรณ์ที่เป็นผลมาจากการใช้กระบวนการทางเทคโนโลยี
 3. เทคโนโลยีในลักษณะผสมของกระบวนการและผลผลิต (process and product) เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีการทำงานเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวเครื่องกับโปรแกรมเทคโนโลยีก่อเกิดผลกระทบต่อสังคมและในพื้นที่ที่มีเทคโนโลยีเข้าไปเกี่ยวข้องในหลายรูปแบบ เทคโนโลยีได้ช่วยให้สังคมหลาย ๆ แห่งเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจมากขึ้นซึ่งรวมทั้งเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน ในหลาย ๆ ขั้นตอนของการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีได้ก่อให้ผลผลิตที่ไม่ต้องการ หรือเรียกว่ามลภาวะ เกิดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีหลาย ๆ อย่างที่ถูกนำมาใช้มีผลต่อค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคม เมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดขึ้นก็มักจะถูกตั้งคำถามทางจริยธรรม เช่น การมาของ อินเทอร์เน็ต ทำให้เกิดเว็บไซต์หนังผู้ใหญ่ขึ้นมา ซึ่งสังคมก็ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของจริยธรรม

สล็อต

เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่มนุษย์นำความรู้จากธรรมชาติวิทยามาคิดค้นและดัดแปลงธรรมชาติเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานในการดำรงชีวิต ในระยะแรกเทคโนโลยีที่นำมาใช้เป็นระดับพื้นฐานอาทิ การเพาะปลูก การชลประทาน การก่อสร้าง การทำเครื่องมือเครื่องใช้ การทำเครื่องปั้นดินเผา การทอผ้า เป็นต้น ปัจจัยการเพิ่มจำนวนของประชากร ข้อจำกัดด้านทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการพัฒนาความสัมพันธ์กับต่างประเทศ เป็นปัจจัยสำคัญในการนำและการพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น เทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์มีความสัมพันธ์กันมาก เทคโนโลยีเกิดจากพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ถ่ายทอดมาจากประเทศตะวันตก ซึ่งศึกษาค้นคว้าทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยุคปฏิวัติวิทยาศาสตร์ (คริสต์ศตวรรษที่ 16-17) ทำให้การพัฒนาเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าควบคู่อย่างก้าวกระโดดไปกับวิทยาศาสตร์ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นความรู้ที่เกิดจากการสังเกตปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ คือการพยายามที่อธิบายว่าทำไมจึงเกิดอย่างนั้น เช่น นักฟิสิกส์ อธิบายว่า เมื่อขดลวดตัดสนามแม่เหล็กจะได้กระแสไฟฟ้า และน้ำเกิดจากไฮโดรเจนผสมกับออกซิเจน เป็นต้น ตั้งเป็นกฎเกณฑ์และทฤษฎีเพื่อถ่ายทอดและสอนให้ผู้อื่นได้ศึกษาและพัฒนา

สล็อตออนไลน์

เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาตั้งแต่ยุคโบราณ ส่วนในความหมายของเทคโนโลยีเป็นการประยุกต์ นำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ และก่อให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติแก่มวลมนุษย์ กล่าวคือ เทคโนโลยีเป็นการนำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ ในการประดิษฐ์สิ่งดำที่สุดสูงสุด ส่วนที่เป็นข้อแตกต่างอย่างหนึ่งของเทคโนโลยี กับวิทยาศาสตร์ คือเทคโนโลยีจะขึ้นอยู่กับปัจจัยทางเศรษฐกิจเป็นสินค้ามีการซื้อขาย ส่วนความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นสมบัติส่วนรวมของชาวโลก มีการเผยแพร่โดยไม่มีการซื้อขายแต่อย่างใดกล่าวโดยสรุปคือ เทคโนโลยีสมัยใหม่เกิดขึ้นโดยมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นฐานรองรับ บทบาทของเทคโนโลยีต่อการพัฒนาประเทศไทยได้เล็งเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเป็นลำดับ เช่น การตราพระราชบัญญัติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าในปี พศ 2514 และจัดตั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงานแห่งชาติขึ้นในปี พศ 2522 ให้ทำหน้าที่หลักในการเผยแพร่และพัฒนาผลงานทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทต่อการพัฒนาอย่างมาก กล่าวโดยสรุปดังนี้

jumboslot

เทคโนโลยีกับการพัฒนาอุตสาหกรรม การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต ทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มขึ้น ประหยัดแรงงาน ลดต้นทุนและ รักษาสภาพแวดล้อม เทคโนโลยีที่มีบทบาทในการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทย เช่น คอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสาร เทคโนโลยีชีวภาพและพันธุกรรม วิศวกรรม เทคโนโลยีเลเซอร์ การสื่อสาร การแพทย์ เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ เช่น พลาสติก แก้ว วัสดุก่อสร้าง โลหะ เทคโนโลยีกับการพัฒนาด้านการเกษตร ใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิต ปรับปรุงพันธุ์ เป็นต้น เทคโนโลยีมีบทบาทในการพัฒนาอย่างมาก แต่ทั้งนี้การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาจะต้องศึกษาปัจจัยแวดล้อมหลายด้าน เช่น ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ความเสมอภาคในโอกาสและการแข่งขันทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เกิดความ ผสมกลมกลืนต่อการพัฒนาประเทศชาติและส่วนอื่น ๆ อีกมาก ในทางเศรษฐศาสตร์ มองเทคโนโลยีว่าเป็นความรู้ของมนุษย์ ณ ปัจจุบัน ในการนำเอาทรัพยากรมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ (รวมถึงความรู้ว่าเราสามารถผลิตอะไรได้บ้าง) ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี จะเกิดขึ้นเมื่อความรู้ทางเทคนิคของเราเพิ่มขึ้น
วิทยาการและความล้ำหน้าทางเทคโนโลยี ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เป็นที่สนใจของคนทุกมุมโลกทุกสาขา เทคโนโลยีจึงเป็นที่แพร่หลายและนำมาใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน การเรียนการศึกษาในสมัยนี้จึงมีหลักสูตรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเข้าไปด้วย เทคโนโลยีที่ล้ำหน้าที่สุดที่คนทั่วโลกให้ความสำคัญคือเทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะปัจจุบันนี้อุปกรณ์หลายชนิดก็ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ มือถือ อินเทอร์เน็ต PDA GPS ดาวเทียม และไม่นานมานี้มีการออกพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เป็นการบ่งบอกว่าสังคมให้ความสำคัญแก่คอมพิวเตอร์

slot

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (information technology: IT) คือการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม เพื่อจัดเก็บ ค้นหา ส่งผ่าน และจัดดำเนินการข้อมูล ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับธุรกิจหนึ่งหรือองค์การอื่น ๆ ศัพท์นี้โดยปกติก็ใช้แทนความหมายของเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และยังรวมไปถึงเทคโนโลยีการกระจายสารสนเทศอย่างอื่นด้วย เช่น โทรทัศน์และโทรศัพท์ อุตสาหกรรมหลายอย่างเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวอย่างเช่น ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์กึ่งตัวนำ อินเทอร์เน็ต อุปกรณ์โทรคมนาคม การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และบริการทางคอมพิวเตอร์ ระบบการจัดการฐานข้อมูลเกิดขึ้นใน ปี ค.ศ.1960 เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูลจำนวนมากได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว หนึ่งในระบบดังกล่าวแรกสุดเป็นระบบ Information Management System (IMS) ของไอบีเอ็ม, ซึ่งยังคงใช้งานอย่างกว้างขวางกว่า 40 ปีต่อมา IMS เก็บข้อมูลตามลำดับขั้น แต่ ในปี ค.ศ.1970 เท็ด Codd เสนอรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลที่สัมพันธ์เป็นทางเลือก อยู่บนพื้นฐานของการตั้งทฤษฎีและตรรกะ คำกริยาและแนวคิดที่คุ้นเคยของตาราง แถวและคอลัมน์ ระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ในเชิงพาณิชย์ (อังกฤษ: relational database management system หรือ RDBMS) มีให้บริการเป็นครั้งแรกโดยบริษัท ออราเคิล ในปี ค.ศ.1980

เครดิตฟรี

มนุษย์รู้จักการจัดเก็บ ค้นคืน จัดดำเนินการ และสื่อสารสารสนเทศมาตั้งแต่ยุคเมโสโปเตเมียโดยชาวซูเมอร์ ซึ่งได้พัฒนา เมื่อประมาณ 3000 ปีก่อนคริสตกาล แต่ศัพท์ ในความหมายสมัยใหม่ ปรากฏขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1958 ในงานพิมพ์ ฮาร์เวิร์ดบิซเนสรีวิว (Harvard Business Review) ซึ่งเขียนโดย และ โทมัส แอล. วิสเลอร์ โดยให้ความเห็นไว้ว่า “เทคโนโลยีใหม่ยังไม่มีชื่อที่ตั้งขึ้นเป็นสิ่งเดียว เราจะเรียกมันว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)” คำจำกัดความของศัพท์นี้ประกอบด้วยเทคโนโลยีสามประเภท ได้แก่ เทคนิคเพื่อการประมวลผล การประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิติศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ และการจำลองความคิดในระดับที่สูงขึ้นผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ = พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นอาจแบ่งได้เป็นสี่ยุค ตามเทคโนโลยีการจัดเก็บและการประมวลผลที่ใช้ ได้แก่ ยุคก่อนเครื่องกล (3000 ปีก่อน ค.ศ. – คริสต์ทศวรรษ 1450) ยุคเครื่องกล (1450–1840) ยุคเครื่องกลไฟฟ้า (1840–1940) และยุคอิเล็กทรอนิกส์ (1940–ปัจจุบัน) บทความนี้จะให้ความสำคัญไปที่ยุคล่าสุด (ยุคอิเล็กทรอนิกส์) ซึ่งเริ่มเมื่อประมาณคริสต์ทศวรรษ 1940อุปกรณ์ได้ถูกนำมาใช้เพื่อช่วยในการคำนวณเป็นพัน ๆ ปีมาแล้ว น่าจะเป็นในรูปแบบของไม้หรือติ้วเพื่อบันทึกการนับ กลไก Antikythera สืบมาจากจุดเริ่มต้นของศตวรรษที่หนึ่งก่อนคริศตศักราชโดยทั่วไปถูกพิจารณาว่าเป็น คอมพิวเตอร์แบบอนาล็อกที่ใช้กลไกที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่รู้จักกัน และกลไกที่ใช้เฟืองที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่รู้จักกัน อุปกรณ์ที่ใช้เฟืองทีสามารถเทียบได้ไม่ได้เกิดขึ้นใน ยุโรปจนถึงศตวรรษที่ 1 และมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงจนกระทั่งปี ค.ศ. 1645 ที่เครื่องคิดเลขกลไกตัวแรกที่มีความสามารถในการดำเนินการคำนวณทางคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานทั้งสี่ได้รับการพัฒนา

สล็อต

คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้รีเลย์หรือวาล์ว เริ่มปรากฏให้เห็นในช่วงต้นปี ค.ศ. 1940 เครื่องกลไฟฟ้า Zuse Z3, เสร็จสมบูรณ์ใน ปี ค.ศ.1941, เป็นคอมพิวเตอร์ที่โปรแกรมได้เครื่องแรกของโลก และตามมาตรฐานที่ทันสมัย เป็น​​หนึ่งในเครื่องแรกที่อาจถูกพิจารณาว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สมบูรณ์แบบเครื่องหนึ่ง เครื่อง Colossus, ถูกพัฒนาขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเพื่อถอดรหัสข้อความภาษาเยอรมัน, เป็นคอมพิวเตอร์ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ตัวแรก แม้ว่ามันจะโปรแกรมได้ มันก็ไม่ได้ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป มันถูกออกแบบมาเพื่อทำงานเพียงงานเดียว มันยังขาดความสามารถในการจัดเก็บโปรแกรมในหน่วยความจำอีกด้วย การเขียนโปรแกรม สามารถทำได้โดยใช้ปลั๊กและสวิทช์เพื่อเปลี่ยนแปลงการเดินสายไฟภายใน คอมพิวเตอร์ที่เก็บโปรแกรมได้แบบดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและได้รับการยอมรับตัวแรก คือ Manchester Small-Scale Experimental Machine (SSEM) ซึ่งเริ่มใช้โปรแกรมแรกในวันที่ 21 มิถุนายน ค.ศ. 1948 การพัฒนาของทรานซิสเตอร์ในปลายปี ค.ศ. 1940 ที่ ห้องปฏิบัติการ Bell ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบรุ่นใหม่ใช้พลังงานที่ลดลงอย่างมาก เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เก็บโปรแกรมได้ที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ตัวแรกชื่อ Ferranti Mark I ประกอบด้วย วาล์ว 4,050 ตัวและมี การใช้พลังงาน 25 กิโลวัตต์ เมื่อเปรียบเทียบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทรานซิสเตอร์ตัวแรก, ที่ถูกพัฒนาขึ้นที่มหาวิทยาลัยแห่งแมนเชสเตอร์และเปิดใช้งานในเดือนพฤศจิกายน ปี ค.ศ. 1953, บริโภคพลังงานเพียง 150 วัตต์ในรุ่นสุดท้ายของมัน

สล็อตออนไลน์

โครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกรอบงานบูรณาการภายใต้เครือข่ายดิจิตอลทำงานอยู่ โครงสร้างพื้นฐานนี้ประกอบด้วย ศูนย์ข้อมูล, เครื่องคอมพิวเตอร์, เครือข่ายคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์จัดการฐานข้อมูลและระบบการกำกับดูแล ในเทคโนโลยีสารสนเทศและบนอินเทอร์เน็ต โครงสร้างพื้นฐานเป็นฮาร์ดแวร์ทางกายภาพที่ถูกใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์หลายตัวและผู้ใช้หลายคน โครงสร้างพื้นฐานประกอบด้วยสื่อการส่งผ่าน, รวมทั้งสายโทรศัพท์, สายเคเบิลทีวี, ดาวเทียมและเสาอากาศ และยังมีเราเตอร์หลายตัว ที่ใช้ถ่ายโอนข้อมูลระหว่างเทคโนโลยีการส่งผ่านทั้งหลายที่แตกต่างกัน ในการใช้งานบางครั้ง โครงสร้างพื้นฐานหมายถึงการเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ และไม่ติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกัน อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบางคน โครงสร้างพื้นฐานถูกมองว่าเป็นทุกอย่างที่สนับสนุนการไหลและการประมวลผลของข้อมูล บริษัทโครงสร้างพื้นฐานมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอินเทอร์เน็ต พวกเขามีอิทธิพลว่าที่ไหนบ้างต้องมีการเชื่อมโยง, ที่ไหนบ้างที่ข้อมูลจะต้องถูกทำให้สามารถเข้าถึงได้ และ จำนวนข้อมูลที่สามารถดำเนินการได้และทำได้รวดเร็วได้อย่างไร

jumboslot

คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ระยะแรก เช่น Colossus ใช้เทปเจาะรู(เป็นกระดาษแถบยาวที่ข้อมูล ถูกแทนด้วยชุดของรู) เทคโนโลยีที่ปัจจุบันนี้ล้าสมัยไปแล้ว ที่จัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ย้อนหลังไปหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อรูปแบบหนึ่งของหน่วยความจำแบบ delay line (เมมโมรีแบบเข้าถึงโดยลำดับ) ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อลบล้างความยุ่งเหยิงจากสัญญาณเรดาร์ การใช้งานในทางปฏิบัติเป็นครั้งแรกเป็น delay line ปรอท อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลดิจิตอลแบบเข้าถึงโดยการสุ่มตัวแรกคือหลอดของ วิลเลียมส์ ที่มีมาตรฐานของหลอดรังสีแคโทด,แต่ข้อมูลที่เก็บไว้ในนั้นมีความผันผวน จะ ต้องได้รับการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องและหายไปเมื่อไฟดับ รูปแบบที่เก่าแก่ที่สุดของตัวจัดเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์โดยไม่ผันผวนคือกลองแม่เหล็ก ( magnetic drum) ที่ถูกคิดค้นใน ปี ค.ศ. 1932 และถูกใช้ในเครื่อง Ferranti Mark 1 ซึ่งเป็น คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์วัตถุประสงค์ทั่วไปที่ใช้ในเชิงพาณิชย์เครื่องแรกของโลก ไอบีเอ็มเปิดตัวฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ตัวแรกในปี ค.ศ. 1956 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของระบบคอมพิวเตอร์ 305 RAMAC ของพวกเข ข้อมูลดิจิตอลส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะยังคงถูกเก็บไว้ในรูปสนามแม่เหล็กในฮาร์ดดิสก์ หรือในรูปแสงบนสื่อเช่น ซีดีรอม จนกระทั่งปี ค.ศ. 2002 ข้อมูลส่วนใหญ่ ถูกเก็บไว้บนอุปกรณ์แบบอนาล็อก แต่ในปีเดียวกัน ความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลดิจิทัลก็เกินอนาล็อกเป็นครั้งแรก ขณะที่ปี ค.ศ. 2007 เกือบ 94% ของข้อมูลที่ถูกจัดเก็บทั่วโลกเป็นดิจิทัล 52% ในฮาร์ดดิสก์, 28% บนอุปกรณ์แสง และ 11% ในเทปแม่เหล็กดิจิทัล คาดว่าความจุทั่วโลกในการจัดเก็บข้อมูลบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะเพิ่มขึ้นจาก น้อยกว่า 3 exabytes ใน ค.ศ.1986 ไปเป็น 295 exabytes ในปี ค.ศ. 2007 เป็นสองเท่าทุก ๆ 3 ปี

slot

อวี๋เหมิงหลง พระเอกสุดหล่อจากซีรีส์ The Moon Brightens For You

อวี๋เหมิงหลง หรือคนไทยชอบเรียกว่า อวี่เหมิ่งหลง พระเอกหนุ่มสุดฮอตที่ซีรีส์เรื่องใหม่พึ่งออนแอร์ไปเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2020 อย่างเรื่อง The Moon Brightens For You (จันทราแห่งฤดูหนาว) ซีรีส์แนวโรแมนติกย้อนยุคในยุทธภพ ซึ่งเรื่องนี้อวี๋เหมิงหลงมารับบทนำประกบคู่กับสาวน้อยน่ารัก สิงเฟย หลายท่านน่าจะเคยผ่านหูผ่านตาผลงานของคุณพี่อวี๋เหมิงหลงกันมาหลายเรื่องแล้ว แต่วันนี้เสี่ยวเจยจะชวนมารู้จักกับดาราหนุ่มหน้าตาจิ้มลิ้มคนนี้ให้มากขึ้นกันค่ะ อวี๋เหมิงหลง

เครดิตฟรี

ชื่อ: อวี๋เหมิงหลง (于朦胧) Yu Meng Long

ชื่ออังกฤษ: Alan

เกิดวันที่: 15 มิถุนายน ปี 1988 ปัจจุบันอายุ 32 ปี

สล็อต

สูง: 183 ซม.

บ้านเกิด: อุรุมชี, ซินเจียง, ประเทศจีน

จบการศึกษาจาก: Beijing Institute of Performing Arts

ฉายาที่แฟน ๆ เรียก: เหมิงเหมิง, เหมิงหลงเกอ

ชื่อแฟนด้อม: มะนาว (柠檬) หนิงเหมิง

อวี๋เหมิงหลง

สล็อตออนไลน์

ในด้านลักษณะนิสัยเหมิงหลงเกอ เป็นคนสุขุม เรียบร้อย ไม่ซน ใจเย็น สุภาพอ่อนโยน แลดูขรึมพูดน้อย สัตว์เลี้ยงตัวโปรดของเขาคือน้องหมา ถึงแม้ว่าเขาจะโด่งดังมากในฐานะนักแสดงแต่เหมิงหลงเกอเป็นนักร้องที่ร้องเพลงเพราะมาก ๆ ทั้งร้องเพลงประกอบละครและมีซิงเกิลเดี่ยวของตัวเอง อาทิ Just Nice, อัลบั้ม Toy 玩具 และ อัลบั้ม Yu Meng Long于朦胧 เป็นต้น ส่วนเรื่องฝีมือการแสดงนั้นพี่เขาก็ล่ารางวัลมาแล้วหลายเวทีเรียกได้ว่าเจ้าบทเจ้าบาทสมกับรางวัลจริง ๆ ค่ะ

อวี๋เหมิงหลง

อวี๋เหมิงหลง เริ่มเป็นที่รู้จักในวงการบันเทิงจีนในปี 2010 โดยการเข้าร่วมประกวดร้องเพลงในรายการ Super Boy ทางช่องหูหนานและในปีเดียวกันนี้เขาได้เป็นผู้กำกับมิวสิควิดีโอให้ Deanna Ding ในเพลง 61 Seconds ต่อมาในปี 2014 เหมิงหลง ได้มีโอกาสแสดงในหนังสั้นเรื่อง The Rules ซึ่งได้รับรางวัลภาพยนตร์อิสระยอดเยี่ยมในงาน International Micro Film Festival เหมิงหลงเริ่มมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักมากขึ้นจากบทบาท Jiu Wang องค์ชายเก้า ในซีรีส์โรแมนติกย้อนยุคเรื่อง Go Princess Goอวี๋เหมิงหลง

jumboslot

อวี๋เหมิงหลงมีผลงานการแสดงซีรีส์หลายเรื่องมาก เสี่ยวเจย์ขอหยิบยกเรื่องที่เขาได้รับความนิยมมาก ๆ มาแล้วกันนะคะ ได้แก่

สามชาติสามภพป่าท้อสิบหลี่ ปี 2017 ซีรีส์โรแมนติกแฟนตาซีย้อนยุคฟอร์มยักษ์จากค่าย ZJTV ในบท ป๋ายเจิน
อิทธิฤทธิ์กระบี่เซียนหยวน ภาคหมอกแห่งฮั่น ซีรีส์แฟนตาซีย้อนยุคจากค่าย Dragon TV ในบท มู่หยิน เรื่องนี้เขารับบทนำร่วมกับนักแสดงชื่อดังหลายท่าน อาทิ เกาเหว่ยกวง, จางอวิ๋นหลง และกวนเสี่ยวถง

slot

ตำนานรักนางพญางูขาว ปี 2019 ซีรีส์โรแมนติกย้อนยุคจากค่าย iQIYI ในบท สวีเชียน ประกบคู่กับ จวีจิ้งอี
Who’s not Rebellious Youth ปี 2019 เรื่องนี้เป็นซีรีส์รักโรแมนติกร่วมสมัย ในบท Lu Xiang รับบทนำประกบคู่กับ เหมาเสี่ยงถง
คู่ชิดสองปฏิปักษ์ ซีรีส์โรแมนติกย้อนยุคจากค่าย iQIYI รับบท Jing Ci/Jing Zhi Wan ประกบคู่กับ เฉินอวี้ฉี
อวี๋เหมิงหลง

ผลงานในปัจจุบัน เหมิงหลงเกอมีซีรีส์ที่กำลังออนแอร์อยู่ที่บ้าน iQIYI เรื่อง The Moon Brightens For You (จันทราแห่งฤดูหนาว) ซีรีส์รักโรแมนติก มีการชิงอำนาจในยุทธภพประกบคู่กับ สิงเฟย และในปีหน้าเขาจะมีซีรีส์ที่ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าจะเข้าร่วมแสดง 2 เรื่อง ได้แก่

To Be With You ดราม่าซีรีส์จากค่าย iQIYI รับบทนำร่วมกับนักแสดงชื่อดังหลายท่าน อาทิ Lu Yi, Zheng Li และ Zhang Xue Han เป็นต้น
Traditional Chinese Medicine ซีรีส์ย้อนยุคเกี่ยวกับการแพทย์ในบทสมทบของเรื่อง นอกจากผลงานซีรีส์แล้วเขายังมีผลงานภาพยนตร์อีกหลายเรื่อง อาทิ หนังโรแมนติกเรื่อง Love Studio, หนังโรแมนติกดราม่าเรื่อง For Love to Let Go และ หนังสยองขวัญเรื่อง Visit the Widow Village in the Night เป็นต้น

เรื่องน่ารักของ อู๋ซีเจ๋อ พระเอกหน้าหล่อจาก General’s Lady

ซีรีส์กำลังออนแอร์เลยกับ General’s Lady ฮูหยินน้อยจวนแม่ทัพ ทาง Youku และซับไทยทาง TRUEID นอกจากเนื้อเรื่องสนุก ๆ ที่ละสายตาไม่ได้เลยคือ พระเอกหนุ่มอู๋ซีเจ๋อ หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ Caesar Wu รับบทแม่ทัพหนุ่มสุดหล่อฉูซุยหมิง ที่เปิดเรื่องมาใต้หน้ากากสุดเท่ห์ ทำเอาสาว ๆ กรี๊ดในความหล่อ ดุเข้ม โดนใจสาวเล็กสาวใหญ่

เครดิตฟรี

หากแต่เขานั้นขึ้นแท่นเป็นสามีแห่งชาติจากการแสดงซีรีส์ F4 ภาคจีนในบทซีเหมินเยี่ยนในปี 2018 ก่อนจะมีซีรีส์ตามมาอย่าง The Chang’an Youth ห้าอรุณแห่งฉางอันในบทหยางจื่ออัน ด้วยความหล่อเท่ห์และน่ารักของหนุ่มซี

สล็อต

หนุ่มอู๋ซีเจ๋อ ในเมืองไทยถูกเรียกว่า หนุ่มซี ในตอนเด็กนั้นเขาเป็นคนที่ซุกซนมาก ๆ ค่ะ ซนขนาดที่ว่าพ่อแม่ต้องขู่เขาว่า ถ้าดื้อและซนขนาดนี้ จะมีน้องแล้วจะไม่สนใจเขาอีก แต่สุดท้ายพ่อแม่ก็มีอยู่ดี (อ้าว ฮ่า ๆ ) แต่เขาก็รักน้องชายมาก ๆ ดูแลอย่างดีด้วยความที่ห่างกันถึง 14 ปี นี้สาว ๆ มโนอยากเป็นนางสาวของเกอเกอบ้างแน่นอน

หนุ่มซี มีความสามารถรอบด้าน ร้อง เล่นละคร เต้น แต่ที่ใคร ๆ หลายคนอาจไม่รู้คือ เขาสนใจในฟุตบอลมาก ๆ ค่ะ โดยในช่วงวัยเรียน เขาเป็นผู้รักษาประตูในกับทีมโรงเรียนเชียว หูยย อยากให้เกอเกอมารักษาใจเราบ้าง … อิอิ

สล็อตออนไลน์

อย่างที่หลายคนรู้ว่าหนุ่มซีนั้นได้รับบทสำคัญในกลุ่ม F4 เขาโดนเพื่อน ๆ ในกลุ่ม F4 เมาท์ว่า เป็นคนที่แกล้งยังไงก็ไม่โกรธ มีความเป็นพี่ชายสูงมาก ทำให้เพื่อน ๆ รักและไว้วางใจมาก ๆ ค่ะ

ใครที่ดูซีรีส์ของหนุ่มซีจะเห็นว่า ด้วยความที่หน้าดุ คิ้วเข้ม หน้านิ่งบ่อย ๆ ทำให้เขานั้นดูเหมือนเป็นคนเย็นชา ดุ แต่จริง ๆ เวลายิ้มนั้น โลกนี้ให้เธอคนเดียวจริง ๆ ค่ะ ไม่เชื่อลองสังเกตุดูได้เลยค่ะ

jumboslot

หนุ่มซีได้มาเยี่ยมเมืองไทยในพร้อมเพื่อน ๆ แก๊ง F4 ในงานเปิดตัว ICONSIAM ทำเอาแฟน ๆ ชื่นใจและกรี๊ดห้างแตกชื่นชมไปกับความน่ารัก หล่อออร่าพุ่งมาก ๆ บอกเลยว่าแฟนคลับเยอะมากกกกก

หนุ่มซีนั้นร้องเพลงเพราะมากค่ะ แต่ที่ตลกมากคือ เขาชอบแร็ปเพลงไทย ซึ่งทำให้หลาย ๆ คนหลงรัก และขำไปกับความขี้เล่นของเขา แร็ปว่าอะไรไม่รู้ รู้แต่ฮามากกกก

slot

เขาเคยให้สัมภาษณ์ถึงผู้หญิง หรือแฟนในอนาคตว่า ถ้าเขามีแฟน เขาจะดูแลใส่ใจแฟนเป็นอย่างดี อยากได้อะไรก็จะประเคนมาให้ ผู้หญิงก็แค่กินกับนอน โอโห สาว ๆ ยกมือกันพึบพับ ๆ อยากจะสมัครเป็นแฟนกันเป็นแถว ผู้ชายในอุดมคติของสาว ๆ เลย

“จ้าวลู่ซือ” นางเอกสาวมากความสามารถและสวยด้วย

นางเอกสาว “จ้าวลู่ซือ” ที่ใคร ๆ ก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า เล่นคู่กับพระเอกคนไหน เคมีก็เข้ากั๊น เข้ากัน ทำให้ติ่งทั้งหลายจิ้นกับพระเอกแต่ละเรื่องไม่ถูกเลยทีเดียว เธอหน้าตาน่ารัก ตัวเล็กและเป็นผู้หญิงที่สดใสร่าเริงมาก ๆ เลยล่ะค่ะ ผู้หญิงอย่างปลายท้องฟ้ายังหลงรักเลย

ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับนางเอกสาวท่านนี้กันเลย

เครดิตฟรี

ภาพประกอบชื่อจีน 赵露思 หรือจ้าวลู่ซือ

เกิดวันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน ค.ศ.1998

ปลายท้องฟ้าขอแนะนำซีรีส์จีนที่จ้าวลู่ซือแสดงอยู่ 3 เรื่องนะคะ

สล็อต

 1. แว่วเสียงรัก I Hear You 2019 รับบทเป็นเป้ยเอ่อร์ตัว แสดงคู่กับหวังอี่หลุนหรือไรลีย์ หวัง สามารถรับชมได้ที่ Netflix ซับไทยค่ะ เรื่องย่อ เป้ยเอ่อร์ตัวนักพากย์การ์ตูน ได้พบกับนักทำไวโอลินอย่าง เยว่ซูเว่ย เพราะเพื่อนสนิททำรายการวาไรตี้ที่เป็นแฟนกัน ร่วมทำกิจกรรมสนุกด้วยกัน ซึ่งวานให้ทั้งสองคนช่วยแสดงเป็นคู่รักให้ด้วย อีกอย่างเป้ยเอ่อร์ตัวก็หาเงินเพื่อที่จะไปเรียนต่อด้วยเธอจึงตัดสินใจเข้าร่วมรายการนี้ ความรู้สึกของทั้งสองคนก้เริ่มก่อตัวขึ้นทีละน้อย จนเกิดเป็นความรัก

ความคิดเห็นของนักเขียน: เรื่องนี้ดำเนินเรื่องได้ไว อาจจะมีช่วงที่ดูเบื่อ ๆ ไปบ้างแต่ก็สนุกดีค่ะ ชอบที่พระนางอยู่ด้วยกัน ก็จะแกล้งกันไปตลอด

สล็อตออนไลน์

 1. ข้านี่แหละองค์หญิงสาม The Romance of Tiger and Rose รับบทเป็นเฉินเชียนเชียน แสดงคู่กับติงอวี่ซี สามารถรับชมได้ที่ WeTV มีซับไทยและพากย์ไทยค่ะ เรื่องย่อ เสี่ยวเชียนนางเอกสาวโลกปัจจุบันเธอเป็นนักเขียนนิยายที่ไม่เคยมีความรักมาก่อน วันหนึ่งเธอปั่นงานนิยายของตัวเองจนไข้ขึ้น เผลอหลับไปตื่นอีกทีก็มาโผล่ในโลกนิยายที่ตัวเองได้เขียนขึ้น เธออยู่ในร่างของ เฉินเชียนเชียน องค์หญิงสาม ที่ฉลาดปราดเปรี่ยงแต่ทว่าก็มีคนเกลียดชังเธอเยอะมากเช่นกัน เธอได้ชิงตัวพระเอก หานซั่ว มาจากพี่สาว ฉูฉู่ ช่วงแรก ๆ หานซั่วเกลียดเธอมาก เพราะนิสัยเธอก่อนหน้านี้ช่างรังเกียจยิ่ง แต่เมื่อได้รู้จักกันจริง ๆ แล้ว เธอกลับมีเสน่ห์ เธอเป็นคนมีน้ำใจ ถึงแม้ว่าบางทีอาจจะหาเรื่องใส่ตัวก็เถอะ แต่เธอก็มักจะเอาตัวรอดได้เสมอ

jumboslot

ความคิดเห็นของนักเขียน: ถือว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะเก็บเข้าคลัง เพราะจะมีภาคสองออกมาแน่นอนค่ะ บทขององค์หญิงสามไม่น่าเบื่อแถมยังสนุกอีกด้วย จ้าวลู่ซือเหมาะกับบทโก๊ะ ๆ ตลก ๆ เพราะที่จริงแล้วจ้าวลู่ซือเป็นคนร่าเริงและอารมณ์ดีตลอด พอมาได้รับบทนี้จากทีต้องเป็นองค์หญิงสามที่ทะนงตัว เหย่อหยิ่ง กลับกลายเป็นองค์หญิงที่มีเมตตา เอาตัวรอด และยังหาปัญหามาให้พระเอกตลอด เรื่องนี้ถือว่าครบรส ทั้งดราม่า โรแมนติกและคอมมาดี้ค่ะ

slot

และเรื่องใหม่ล่าสุดที่กำลังออนแอร์อยู่ตอนนี้ คือ

 1. ฝากรักไว้ที่ท้ายครัว Dating in the kitchen รับบทเป็นกู่เซิ่งหนาน แสดงคู่กับหลินอวี่เซิน สามารถรับชมได้ที่ WeTV ซับไทยค่ะ เรื่องย่อ กู้เซิ่งหนานเซฟสาวที่หลงรักในการทำอาหาร แต่เธอเป็นได้แค่ผู้ช่วย ปอกเปลือกมันสำปะหลัง แกะกุ้งเท่านั้น เธอทำงานที่ภัตคารโรงแรมหรูแห่งหนึ่ง วันหนึ่งได้พบกับบอสใหม่ ลู่จิ้น ที่จะมาซื้อและลงทุนทำโรงแรมที่นี่ เขาได้ทดสอบอาหารของร้านว่ามีรสชาติเป็นยังไงบ้าง แต่แล้วก็ยังไม่ถูกปากเขา จนมาพบกับข้าวผัดตบหน้า เป็นเมนูที่กู่เซิ่งหนานเป็นคนทำ เขาชอบฝีมือในการทำอาหารของเธอมาก ลืมรสชาติอาหารที่เธอไม่ได้เลย ยิ่งใกล้ชิดกันมากเท่าไร ยิ่งรู้จักกันมากเท่าไร เปลี่ยนจากที่เกลียดหน้ากัน กลับกลายเป็นรักที่หวานหอม ดั่งเช่นอาหารที่ถูกปาก

ภาพประกอบทุกคนเห็นถึงความสวย น่ารักกันหรือยังคะ จ้าวลู่ซือเป็นผู้หญิงที่สวยมาก ๆ และยังแสดงละครกับพระเอกคนไหน ทุกคนก็เอาไปจิ้นตลอดเลยค่ะ ฝากผลงานล่าสุดของจ้าวลู่ซือด้วยนะคะ และยังมีซีรีส์ที่ตอนนี้จ้าวลู่ซือกำลังถ่ายทำอยู่ค่ะ หวังว่าทุกคนจะหลงรักและชอบจ้าวลู่ซือแก้มป่องคนนี้มากเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ นะคะ

หลิวอิ้นจวิน 5 ผลงานน่าติดตามที่ดูแล้วหลงรักหนุ่มคนนี้ชัวร์

ดาราหนุ่มหน้าตาหน้ารักจิ้มลิ้ม แม้จะไม่ได้เป็นกระแสโด่งดัง แต่ก็มีผลงานออกมาเรื่อย ๆ เป็นที่จดจำจากซีรีส์ดังเช่น ปรมาจารย์ลัทธิมารในบทตัวประกอบเอย มีเป็นพระเอกในซีรีส์บางเรื่องรวมถึงล่าสุดในซีรีส์กำลังมาแรงอย่าง General’s Lady ฮูหยินน้อยจวนแม่ทัพที่น่ารักไม่น้อยหน้าพระเอกเลยค่ะ วันนี้จะพาทำความรู้จักกับหนุ่มหลิวอิ้นจวิน กับเรื่องราวน่าสนใจรวมไปถึงผลงานที่สามารถติดตามได้เผื่อใครอยากทำความรู้จักหนุ่มคนนี้มากขึ้นค่ะ

เครดิตฟรี

หนุ่มหลิวอิ้นจวิน ( Liu Yin Jun : 刘胤君 ) เป็นดาราจีนเกิดวันที่ 10 ตุลาคม 1998 ปัจจุบันอายุ 22 ปีเกิดฮาร์บิน มณฑลเฮยหลงเจียง แฟนคลับของเขาชอบเรียกเขาว่าเจ้าอ้วนหลิว เขามีความน่ารัก แก้มป่อง ๆ เขาเข้าวงการด้วยการประกวด Next Idea ในปี 2016 และเป็นที่รู้จักในรายการ reality show ในตอนจูบร่ม จนมีซีรีส์ตามมาเรื่อย ๆ เป็นที่รู้จัก และที่น่ารักมาก ๆ คือ หนุ่มหลิวชอบสติกเกอร์และอะไรที่เป็นหมูมาก ๆ อะไรที่เป็นหมูดูจะเข้ากับเขามาก ๆ ค่ะ

สล็อต

ในด้านการแสดง เขาได้มีผลงานมากมายทั้งในบทตัวประกอบและพระเอก เรามาดูว่ากันค่ะ ว่ามีซีรีส์อะไรน่าติดตามบ้าง

 1. May I love you – รับบท Jiang Han

ซีรีส์โรแมนติกของพยาบาลหนุ่มสุดหล่อที่มีความฝันโดยกลางวันเขาเป็นพยาบาลหนุ่มสุดหล่อ แต่ตกกลางคืนเป็นนักร้องในบาร์ อยู่ ๆ วันหนึ่งเขาก็โดนจูบโดยหญิงสาวจากไหนก็ไม่รู้และนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นเมื่อหญิงสาวคนนั้นกลับเป็นอินเทิร์นที่ต้องมาฝึกงานในโรงพยาบาลที่ชายหนุ่มคนนี้ทำงานอยู่ ซีรีส์สนุก ๆ เรื่องนี้จะทำให้คุณหลงรักนักร้องหนุ่มหล่อในคราบพยาบาลสุดหล่อที่มีความกวน ๆ ซีรีส์ออนแอร์ทาง MGTV แถมยังไม่ยาวมากค่ะ สนุกมาก ๆ แนะนำให้ดูค่ะ

สล็อตออนไลน์

 1. The Untamed – รับบท Jin Chan

ซีรีส์ที่ถือเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่ห้ามพลาดสายย้อนยุค แม้ว่าหนุ่มหลิวจะเป็นแค่ตัวประกอบแต่ซีรีส์เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่ได้นักแสดงเก่ง ๆ มาร่วมแสดงเยอะมาก เรื่องราวของห้าตระกูลที่ครองยุทธภพ แต่ต้องออกมางผดุงคุณธรรมเมื่ออยู่ ๆ หนึ่งในตระกูลได้ทำการอาละวาดชิงกว่าเป็นใหญ่ เรื่องราวระหว่างมิตรภาพ แฟนตาซี ดราม่า สนุกมาก ๆ จนทำเป็นซีรีส์ที่หลาย ๆ คนวางไว้บนหิ้งของต้องดู ใครที่ยังไม่ได้ดูถือว่าพลาดมาก ๆ ค่ะ เพราะซีรีส์เรื่องนี้สร้างมาจากนิยายวายชื่อดังยอดอ่านเป็นพันล้านวิวเชียว

jumboslot

 1. All I want from love is You. รักล้นใจยัยกังฟู – รับบท Zhan Yue

ซีรีส์แนวโรงเรียน ชีวิตวัยรุ่น เรื่องราวของหญิงสาวกู้เสี่ยวหม่าน หญิงสาวนักสู้ที่อยากจะทุ่มเททางการเรียนเพื่อจะได้เรียนที่เดียวกับคนที่เธอแอบรัก หนุ่มที่ถือป็นจีเนียสของชั้นเรียน เธอจะทำได้สำเร็จหรือไม่ จะพิชิตหัวใจพระเอกหนุ่มรวมไปถึงอนาคตทางการเรียนได้หรือไม่ ซีรีส์ดูสนุกเพลิน ๆ ซึ่งหนุ่มหลิวนั้นรับบทนำในเรื่องเป็นเพื่อนในกลุ่ม น่ารักสดใสในชุดนักเรียนมาก ๆ ค่ะ อยากจะให้ติดตาม

 1. Well Dominated Love ก็บอสไง… แล้วไงล่ะ – รับบท CEO Yuan Da

ซีรีส์แนวชีวิตวัยทำงาน เรื่องราวของ CEO หนุ่มที่เป็นคนที่หยิ่งยโส ไอคิวสูง ชอบย้ำคิดย้ำทำต้องมาเจอกับผู้ช่วยสาวมาใหม่ที่เจอกันครั้งแรกก็ไม่ประทับใจเท่าไหร่ แถมเขาคนนั้นไม่ใช่คนอื่นใดคือ คนรักเก่าของเธอที่ลืมเธอไปเพราะอาการป่วย เรื่องราวน่ารัก ๆ ของประธานหนุ่มสุดเนี๊ยบและสาวสวยคนเก่ง ใครชื่นชอบซีรีส์แนวประธานหนุ่มเลขาต้องห้ามพลาดเรื่องนี้ค่ะ โดยหนุ่มหลิวอิ้นจวินรับบทคู่พระรองประธานจางที่จะเล่นกับนักแสดงสาว ฟินไม่แพ้กับคู่พระเอก ติดตามชมได้เลยค่ะ สนุกไม่แพ้กันเลย

slot

 1. General’s Lady – รับบท Xiao Xiao

มากันกับเรื่องสุดท้ายที่กำลังออนแอร์ทาง Youku และ TrueID ซับไทย ซีรีส์ General’s Lady ฮูหยินน้อยจวนแม่ทัพ เรื่องราวการแต่งงานของนางเอกสาวกับแม่ทัพหนุ่มโดยเป็นราชโองการของฮ่องเต้รวมไปถึงกับสืบราชการลับทำให้เรื่องวุ่น ๆ เกิดขึ้นในจวนแม่ทัพ ฮูหยินที่เก่งและฉลาด จะเอาตัวรอดในจวนแม่ทัพอย่างไร ต้องติดตามในซีรีส์ค่ะ นอกจากพระเอกนางเอกที่แสดงเก่ง เรื่องนี้ตัวรองอย่างหลิวอิ้นจวินในบท Xiao Xiao ที่เป็นคู่รองกับคนดูแลนางเอก ดูแล้วน่ารักมาก ๆ แถมยังดูเท่ห์มาก ๆ ในชุดย้อนยุค ใครอยากติดตามเขาสามารถชมได้ทาง TrueID ดูฟรีซับไทย ขอฝากน้องหลิวอิ้นจวินไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยค่ะ